Sida vid sida är ett tungt och viktigt bidrag till den svenska jämställdhetsdebatten, en statsvetenskaplig avhandling av Katharina Tollin. Tidigare har den inomfeministiska analysen av den egna rörelsen inskränkt sig till att utvecklingen går i vågor; första, andra, tredje vågens feminism. Här placeras utvecklingen in i en politisk och ekonomisk kontext. Plötsligt är feminismen inte bara vågor som böljar fram (vågor) och tillbaks (bakslag), utan ett fullkomligt logiskt resultat av samhällsutvecklingen. Jämställdhetspolitiken har alltid varit en del av övrig ekonomisk- och arbetsmarknadspolitik. Jämställdhetsreformer har genomförts när de har understött andra dominerande ekonomiska och politiska intressen. Dessa intressen har de senaste decennierna mynnat ut i en nyliberal politik med marknadsanpassning, privatiseringar och nedskärningar av offentlig sektor. Sida vid sida, tillsammans stryker de fram; nyliberalismen och jämställdhetspolitiken.